convegno_plataci2.jpgCostantino Bellusci di Plataci e Flavia D' Agostino di Civita, Il 21 giugno 2008 nel salone della Scuola elementare di Plataci, hanno presentato il "Progetto storico - linguistico dell' Opera Omnia Arbashkuar" che riguarda una collana di quindici Dizionari sulle parlate degli Albanesi d' Italia e sulle parlate di altre Minoranze linguistiche italiane esaminate (Croati, Grecanici, Griki e Occitani) comparate, nelle parole comuni, con l' arbëresh e l' albanese odierno.
.
Per l'occasione hanno organizzato anche un importante Convegno storico - linguistico dal titolo ARBËRÍ: Historí dhe Gjuhë të Arbëreshvet t‘ Italisë (Arbëria: storia e lingua degli Italo-Albanesi) in cui hanno presentato i volumi finora pubblicati. Sono stati invitati a relazionare illustri personalità del mondo politico e culturale tra cui il sindaco di Plataci, avv. Francesco Tursi, che ha porto i saluti introduttivi, a nome di tutta la Comunità platacese, al pubblico convenuto, ai graditi ospiti ed ha encomiato gli Autori del Convegno e del Dizionario; il prof. Gianni Mazzei, docente di Lettere e Filosofia nei licei, che ha scritto la presentazione del Dizionario di Plataci, curato dal prof. Costantino Bellusci, ed ha analizzato alcune parole e alcuni frasi idiomatiche del Dizionario. Il protopapàs, sac. Emanuele Giordano, autore del primo Dizionario degli Arbëreshë d' Italia, il quale ha scritto la prefazione al secondo volume della suindicata "Opera Omnia" che riguarda le Comunità arbëreshe dell' Alto Jonio Cosentino: Plataci, Farneta, Castroregio e dell' Albania. Egli, nella sua relazione, ha presentato i Dizionari arbëreshë e shqip finora pubblicati, poi ha tracciato un interessante excursus storico e filologico sulla lingua arbëreshe e albanese ed ha fatto i complimenti ai giovani studiosi per la loro poderosa, paziente ed originale ricerca linguistica comparata. L' on. Mario Brunetti, Console onorario albanese in Italia e Parlamentare Promotore della Legge 482/99 di Tutela e di Salvaguardia delle Minoranze Linguistiche in Italia, che, plaudendo agli organizzatori del Convegno, ha invitato tutti i cultori e gli studiosi arbëreshë a valorizzare la propria cultura, invitandoli a mettere in atto lo spirito e il contenuto della Legge che lui ha fortemente promosso e sostenuto alla Camera dei Deputati. Il dott. Francesco Fusca, Ispettore Tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione e Poeta arbëresh di Spezzano, che ha scritto l' introduzione al primo volume del Dizionario "Arbashkuar" in cui vengono prese in esame le comunità arbëreshe del Pollino calabro: Acquaformosa, Civita, Ejanina, Firmo, Frascineto, Lungro, San Basile e dell‘Albania. Egli ha evidenziato la valenza didattica del Dizionario ed ha elogiato ed incoraggiato gli autori ad andare avanti nel loro ingente e qualificato studio linguistico, ignorando le insignificanti critiche che da alcuni gli vengono rivolte. L' on. Franco Laratta, Deputato al Parlamento Italiano, che ha dichiarato pubblicamente di essere un grande ammiratore della Legge 482 del 1999 e di voler, sulla scia dell' on. Brunetti, impegnarsi a promuovere tale Legge. Ha concluso il Convegno la prof.ssa Donatella Laudadio, Assessore Provinciale alle Minoranze Linguistiche, che ha spronato i platacesi e, con essi, tutti gli arbëreshë ad essere orgogliosi della propria cultura e, sull' esempio degli autori del Dizionario "Arbashkuar", a valorizzare e salvaguardare il proprio ingente patrimonio culturale. Ella, con competenza, spiccata intelligenza, dotta eloquenza ed energica personalità da anni difende e valorizza la cultura arbëreshe, sostenendo e promuovendo tutte le attività e le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Minoranze Linguistiche. Prima che iniziasse il Convegno si sono esibiti i Piccoli Cantori Arbëreshë di Plataci, diretti dalla papadhjan Nicoletta Ilies, e poi gli autori della consistente Opera hanno presentato un video, con il sottofondo musicale delle canzoni del cantautore locale Pietro Brunetti, in cui illustravano il piano completo del Progetto linguistico su cui stanno lavorando da anni con impegno, dedizione e passione. A moderare i relatori c' era il bravo assessore Roberto Rizzuto, Vicesindaco di Villapiana, che ha contribuito all'ottima realizzazione del Convegno ed ha rivolto i suoi più cordiali auguri agli Autori.  
 
 {mospagebreak title=Mbjedhja historik-gluhësorë "ARBASHKUAR" }
    Mbjedhja historik-gluhësorë "ARBASHKUAR" 
     


convegno_plataci1.jpgKostandin Bellushi ka Pllatni dhe Fllavja D' Agostino ka Civti, ndër njëzetenjë të theristiut dimilëetetë ka salluni Skoll's ç' zë fill ja Pllatnit, pres'ntartin "Proxhetin historik - gluhësor Opera Omnia (Vepra t' Plota) Arbashkuar" ç' ësht nj' kanakë me pesëmbëdhjetë Fjalor'ra  mbi gluhën e  Arbëreshvet t‘ Italisë dhe mbi gluhët e tjerat Pakica gluhësore talljane esaminartur (Croati, Grecanici, Griki e Occitani) bashkuar, ka fjalët të bashkuara, me arbërishtjan edhe me gluhan shqipe ç' flitat sod. Për ktët kazjun organixartin dhe nj' mbjedhja historik - gluhësorë me titullin: ARBËRÍ: Historí dhe Gjuhë të Arbëreshvet t‘ Italisë ku pres'ntartin vollumrat ç' njera nànì bën. Klian mbitartur t' flisjan dhe njeraz t' shkilqìar e jet's pollitika dhe kullturale, ndër k'ta ishan sinku Pllatnit, avukat Francesco Tursi, ç' mëparë i dha t' fala gjithva, dhe për pllatanjot't, njerzvat ç' erdhtin, atira ç' kish t' flisjan dhe foli mirë për Autorët e Mbjedhjas dhe për Fjalorin; psana profsur Gianni Mazzei, ç' m'son Talljan dhe Fillosofia ndër lliçeirat, ç' shkruajti parathënian e Fjalorit t' Pllatnit, ç' kurarti profsur Kostantino Bellushi, dhe anallixarti dica fjalë dhe dica fraza t' Fjalorit. Protopapàsi, zoti Manol Xhordano, autor i t' parit Fjalor i Arbëreshvet  t' Italisë, ç' shkruajti parathënian e t' ditit vollum e k'saj "Opera Omnia" (e Vepras t' Plota) ç' pres'ntar Komunitatat arbëreshe e "Alto Jonio Cosentino": Pllatni, Farneta, Kastërnexhi edhe Shqipërinë. Ai, ka t' folurit e tij, mëparë pres'ntarti Fjalor'rat arbëreshë dhe shqip ç' njera nì klian shtipur, psana foli për storjan dhe për fillollogjin e gluhës arbëreshe dhe shqipe psana u hareps me atë studhjozra t' ri pse kërkuan, me shumë paçjenxë, gjithë ato fjalë ç' bashkuan. Onorevolli. Mario Brunetti, Konsull shqiptar i nderuar nd' Talljat dhe Parllamentar ç' bin e bëri Lexhan 482/99 ç' ruan dhe  vlerëzon Pakicat gluhësore nd' Talljat, ç' mbitarti, ture folur mirë për atë ç' organixartin Mbjedhjan, gjithë atë ç' kan kullturë dhe studhjòzrat arbëreshë t' vler'zojan kullturan e tira, ture i mbitartur t'  vën përpara shpirtin dhe kundat e mirë ç' ka qo Lexhë ç' ai dish shumë fort dhe qelli përpara ka Kamara e Deputatvat. Dotor Francesco Fusca, Ispetor Teknik e Ministerit të Publlika Diturísë dhe Poetë arbëresh ka Spixana, ç' shkruajti parathënian e t' parit vollum t' Fjalorit "Arbashkuar" ku jan esaminartur Komunitatat arbëreshe të Pulinit e Kallabrias: Firmoza, Civti, Ejanina, Firmo (Ferma), Frasnita, Ungra, Shën Vasili dhe Shqipëria. Ai thë se ki Fjalor vlen shumë për skullelt, foli mirë për Autorët dhe i thë t' ven përpara me kuraxh ndër studhat gluhësor t' rënd, pa fara t' i marran vesh nakaradhvat ç' dica i thon atira. Psana foli onorevolli Franco Laratta, Deputat ka Parllamenti Talljàn, ç' thë përpara gjindjas se ai ësht një i madh amirator e Lexhas 482/99  dhe do, si bëri Brunetti, t' bënj gjë për t' dif'nxonj atët Lexhë. Mbilli Mbjedhjan profsoresa Donatella Laudadio, Asesur Provinçall e Pakicvat Gluhësore, ç' pursiti pllatanjot't e, me atë, gjithë arbëreshët t' mbëjan kriat lart për kullturan e tira dhe, me esempin e Autorëvet t' Fjalorit "Arbashkuar", t' vlerëzojan petkun kullturall e tira. Ajo, me urtësi, me shumë tru, me një t' folurit i ditur dhe me nj' personallità a fort ka shum vjet dif'nxon dhe vler'zon kullturan arbëreshe, tue nxitur gjithë ativitàtat ç' vler'zojan Pakicat Gluhësore. Mëpar se t' zëj Mbjedhja arbëreshe, kënduan "Këngëtarat t' vekarr arbëreshë t' Pllatnit", me t' ndihurit e papadhjanas Nicoletta Ilies, e psana Autorët e k'saj Operë pres'ntartin nj' film, tue gjegjur kanxunat arbëreshe e kantautorit pllatanjot Pietro Brunetti, ku buthtojan t' tër pianin i "Proxhetit gluhësor" mbi t' çilin jan e sharbejan ka shum vjet me mbenj, vollondà dhe amur. Ai ç' i jip fjalan atirva ish nj' njirì i mir, asesuri Roberto Rizzuto, Vikari i Sinkut Horës, ç' ndihu sa t' bëhi Mbjedhja edhe i uroj me zëmran, Autorëvat, gjithë t' mirat.  
 

Ka sënduqi...

Calendario arbëresh

Ottobre 2022
L M M G V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Prossimi eventi

Nessun evento

Multimedia

ATTUALITÀ

Giovedì, Novembre 18, 2004 Luigi Boccia Chiesa e Religione 6708
Discorso pronunciato da S.E. il Card. Camillo...
Lunedì, Gennaio 23, 2006 Luigi Boccia Chiesa e Religione 9845
Secondo la tradizione, i territori dell’attuale...

LA LINGUA - GJUHA JONE

Domenica, Novembre 13, 2005 Luigi Boccia Grammatica 19477
Pagina in allestimento Seleziona la lettera dal menù qui accanto ==> .
Martedì, Marzo 07, 2006 Pietro Di Marco Aspetti generali 10175
E ardhmja e natës agimi. Ti e prite. E ardhmja e agimit dita e plotë. Ti e rrove. E ardhmja e ditës mbrëmja. Ti u krodhe në të. E ardhmja e mbrëmjes...