Preso atto della segnalazione di alcuni soci dell'associazione "Ansambli i teatrit popullor arberesh" riguardo al fatto che l'assetto ed i programmi dell'associazione per il 2009 sono ancora in via di definizione e contattato il dott. Gerbino che concorda per una rettifica della proposta di spettacolo teatrale, si modifica il file allegato all'articolo.
.

Associazione culturale Arbëroshqiptare
Responsabile Gaetano Gerbino

Tel. 339 8967518    0547303296   e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

1. Scheda di presentazione dell'associazione.
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARBËROSHQIPTARE

La neocostituenda associazione, che formalmente si costituirà nei primi mesi del 2009, nasce dall'esigenza di coinvolgere gli Arbëreshë e gli Shqiptarë residenti in Romagna, ma non solo, in un'attività culturale che ha lo scopo innanzitutto di mantenere vitali le radici della nostra cultura e della nostra lingua. In collaborazione con il Comune di Cesena si è data divulgazione all'iniziativa che è stata entusiasticamente accolta, alla prima riunione di lancio del progetto, da circa 30 partecipanti provenienti da vari paesi arbëreshë e da diverse parti dell'Albania. Tra essi una decina di soggetti, per lo più studenti universitari, hanno aderito all'idea di fare del teatro non solo un mezzo divulgativo della nostra cultura ma anche un collante che faccia sentire maggiormente l'appartenenza ad una comunità ai numerosi individui di origine albanese presenti nel territorio. Per il 2009 è stato approvato l'allestimento dello spettacolo teatrale oggetto della proposta.

 

Curriculum "arbëresh" di Gaetano Gerbino

1) Dizionario Arbëresh-Italiano della parlata di Piana degli Albanesi - Comune di Piana degli Albanesi - Luglio 2007
2) Fiabe e racconti:
-          Il grande Tulipano - aprile 2001
-          Yze - febbraio 2008
-          Giada e Teodoro - marzo 2008
-          Terzo match point - ottobre 2008

3) Traduzione dei primi 6 canti della Divina Commedia - pubblicati in Biblos -Rivista della Biblioteca di Piana deglia Albanesi.

4) Testi teatrali tradotti e rappresentati dal 1994 al 2003 con il grupo teatrale "Ansambli i Teatrit Popullor Arbëresh" di Piana degli Albanesi:

di E. De Filippo:

-Natale in casa Cupiello Krishtlindja te shpia e Lekës (commedia in tre atti).
-Non ti pago! Ngë të paguanj! (commedia in tre atti).
-Questi fantasmi! Këta fantazmë! (commedia in tre atti).
-Filumena Marturano Çili ka të tre? (commedia in tre atti).
-Napoli milionaria Jemi të qosmë! (commedia in tre atti).
-Pericolosamente Të shkreh! (atto unico).
-Amicizia Miqësia (atto unico).

di E. Scarpetta

-Miseria e nobiltà Mavri e bujarë (commedia in tre atti).
 
di L. Pirandello
-Il berretto a sonagli Kësula me zilka (commedia in due atti).
-La morsa Morsa (atto unico).
 
di V. Salemme
-...e fuori nevica! ...e jashtë bie zborë! (commedia in due atti).
 
di S. Benni
-Sherlock Barman Sherlok Barman (atto unico).
 
di K. Valentin
-In farmacia Te farmaçia (atto unico).
-Il rilegatore Wanninger Rilegaturi Matranga (atto unico).
 
di G. Gerbino
-Mission impossible... (atto unico).

5) Opere tradotte e non ancora rappresentate:

di E. De Filippo
-Le bugie con le gambe lunghe Të rremet me këmbët e glata (commedia in tre atti).

di L. Pirandello

-Tutto per bene Gjithqish me vjersh (commedia in tre atti).
-Il piacere dell'onesta Gëzimi të jemi të ndermë (commedia in tre atti).
-A vilanza Vallënxa (commedia in tre atti).

SHOQATA ARBËROSHQIPTARE

Shoqata, çë zyrtarisht do të lehet te të parët muaj e vitit të ardhshëm, niset nga dëshira të bashkohen Arbëreshët dhe Shqiptarët çë banojën në Romanjë, dhe jo vetëm, në një aktivitet kulturor çë do të shërbenj, pikë së pari, sa të qëndrojën të gjalla rrënjat e kulturës dhe të gjuhës tona. Në bashkëpunim me Bashkinë e Çezenës u përhap kjo nismë e çila u prit me entuziazëm, qysh nga mbledja e parë, nga ndo 30 pjesëmarrës çë vijën nga katunde arbëreshë e nga qytete shqiptare të ndryshme. Ndër këta ndo dhjetë veta, në shumicë studentë universitarë, pranuan idenë e teatrit si mjet përhapës i kulturës sonë por edhe si lidhës çë do të lindënj një ndjenjë komuniteti në të gjithë individët me prejardhje arbëreshe o shqiptare të pranishëm në këtë territor. Per vitin 2009 u miratua përgatitja e shfaqjes së tekstit objekt i propostës.

 

Kurrikulumi "arbëresh" i Gaetano Xherbino-s

1) Fjalori Arbërisht-Italisht i Horës së Arbëreshëvet
2) Përrallat dhe rrëfimet:
-          Tulipani i madh - prill 2001
-          Yze - shkurt 2008
-          Xhada e Theodhori - mars 2008
-          I treti match point - tetor 2008

3) Përkthimi i të paravet gjashtë këngë të Komedisë Hjynore - botuar në Biblos - Revistë e Bashkisë së Horës së Arbëreshëvet.

4) Tekstet teatrale përkthyer dhe shfaqur nga grupi teatral "Ansambli i Teatrit Popullor Arbëresh" në periudhen 1994-2003:

nga E. De Filipo:
- Natale in casa Cupiello Krishtlindja te shpia e Lekës (3 akte).
- Non ti pago! Ngë të paguanj! (3 akte).
- Questi fantasmi! Këta fantazmë! (3 akte).
- Filumena Marturano Çili ka të tre? (3 akte).
- Napoli milionaria Jemi të qosmë! (3 akte).
- Pericolosamente Të shkreh! (akt i vetëm).
- Amicizia Miqësia (akt i vetëm).

nga E. Skarpeta:
-Miseria e nobiltà Mavri e bujarë (3 akte).

nga L. Pirandelo
-Il berretto a sonagli Kësula me zilka (2 akte).
-La morsa Morsa (akt i vetëm).
 
nga V. Saleme
-...e fuori nevica! ...e jashtë bie zborë! (2 akte).

nga S. Beni
-Sherlock Barman Sherlok Barman (akt i vetëm).

nga K. Valentin
-In farmacia Te farmaçia (akt i vetëm).
-Il rilegatore Wanninger Rilegaturi Matranga (akt i vetëm).
 
nga G. Xherbino
-Mission impossible... (akt i vetëm).
-Parrajsi arbëresh (2 akte)
 
Komedi të përkthyera dhe të pashfaqura:

nga E. De Filipo
-Le bugie con le gambe lunghe Të rremet me këmbët e glata (3 akte).

nga L. Pirandelo

-Tutto per bene Gjithqish me vjersh (3 akte).
-Il piacere dell'onesta Gëzimi të jemi të ndermë (3 akte).
-A vilanza Vallënxa (3 akte).
 
2. Proposta spettacolo 2009.


Per la stagione estiva 2009 la compagnia dell'Associazione ha in programma la commedia brillante di Francis Veber "La cena dei cretini" tradotta in arbëresh da Gaetano Gerbino "Darka e babëravet".

 

Il testo è di facile comprensione in quanto usa la lingua corrente. La compagnia è inoltre disposta ad adattare, quanto più possibile, il testo alla parlata locale del paese arbëresh che ospita la rappresentazione.

 

La compagnia non richiede alcun compenso in denaro. L'onere a carico dell'Amministrazione ospitante sarà costituito escusivamente dalle spese di viaggio e di vitto e alloggio per 7 persone per 3 giorni, eventualmente da dividere con altri comuni arbëreshë nel caso in cui la commedia venga rappresentata in più paesi.

In attesa di una cortese risposta porgo cordiali saluti.

 

 

2. proposta për shfaqjen 2009.

 

Për stinën verore 2009 shoqata ka në program shfaqjen e komedisë brilante të Fransis Veberit "La cena dei cretini" përkthyer arbërisht nga Gaetano Xherbino "Darka e babëravet".

Teksti kuptohet pa vështirësi pse përdor gjuhën e folur. Shoqata është edhe e aftë të përshtatënj, sa më shumë, tekstin në të folmen e vendit çë fton shfaqjen.

Bashkia çë organizon ka vetëm ngarkimin e shpenzimevet të udhëtimit e strehimit për 7 veta për 3 ditë, eventualisht të ndahen me të tjerë fshatëra arbëreshë në rastin çë komedia do të shfaqet te më shumë vende.

Tue pritur një përgjegje të sjellshme ju dërgojëm të falat.

 

 

 

Dott. Gaetano Gerbino


Ka sënduqi...

Calendario arbëresh

Giugno 2024
L M M G V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Prossimi eventi

Nessun evento

Multimedia

ATTUALITÀ

Giovedì, Novembre 18, 2004 Luigi Boccia Chiesa e Religione 7428
Discorso pronunciato da S.E. il Card. Camillo...
Lunedì, Gennaio 23, 2006 Luigi Boccia Chiesa e Religione 11334
Secondo la tradizione, i territori dell’attuale...

LA LINGUA - GJUHA JONE

Domenica, Novembre 13, 2005 Luigi Boccia Grammatica 24179
Pagina in allestimento Seleziona la lettera dal menù qui accanto ==> .
Martedì, Marzo 07, 2006 Pietro Di Marco Aspetti generali 11061
E ardhmja e natës agimi. Ti e prite. E ardhmja e agimit dita e plotë. Ti e rrove. E ardhmja e ditës mbrëmja. Ti u krodhe në të. E ardhmja e mbrëmjes...