UngernjotiTesto albrisht di un anonimo lungrese del XVIII secolo, tradotto liberamente e condiviso nel XXI da Antonio Sassone

 

 

 

 

 

 

Ungirnjoti Il Lungrese

I

Ungirnjoti  ësht kështù i urt

sa nëng diovasin fare gjë,

aq diovasi shum

se ka koca i del shëkum.

Ture qar se do më të zënjë  

u shëtu  ket një lum  

e atiè zu rrënjë . 

 

Na qellin ndë  Parrajsit e na lë

e na lë pijot me urtësì,

rroft ajò sonja pokondrì.

II

Kur një Ungirnjot t'jep bés

ahirna  ësht e pënxòn :  

nanì jam  t'e kirsés;

të thot se t'jep një shurbès,

e të  mban pir piçiuçë,

rroft aì zoti Patituçë.

Kur do t'e rrëmbeç  

t'i çiaçë  kucietin

se fialin nëng mban ,

ikin e  vete  iasht

mos ti çianje at asht.

Ndërron airin e veshin  

mos të të gjegjnjë,

nd' i çian nëngjn.

III

Ungirnjoti - dhikiriani  

vete atiè ku vete era

e penjn ndë bithët

ja vë gilpëra. 

Nd' ja thot një bur  

ndërron mutit me sanxhùr,

nd'ja thot një  grua ,

u zbulua e u mbulua  

pir një stikull krua.

ç'ësht i bardhë e ç'ësht i zi  

nëng e shef aì me sì,

ma kat ja thot jatroj,  

e ndose kì një kullur i shëtoj,  

mbiatu aì kullurin  ndroj,

e ka balkuni shëkon ket prroi

IV

Ungirnjotin  ture qiar

nëng e dua pir kumbar.

T'e ngrofin e t'e fëtofin,

thot se të ngrëiti kur t'uli cofin.  

Nd'i thua se e bilia

duket e bukurë si fijet dhrie

Aì të rispëndon  se e bilia

ka kullurin nji  shapie. 

Kur shef njerì i shëndosht  

me një dregiz e vikir ,

thot se duket

gadhiuri Skarnuçit.

E dì Tore Kolaruçit

çë  nëng ësht e rem  

se Ungirnjoti ësht nga herë i deim

edhè pa pier ver.

Ka ligjë pir gjimst  

e pir gjimst ka tort:

psè ungitnjoti  ndë gusht,  

kur n'ka musht ,  

bën pulluvinin ndë shosht  

se të rritet dhria

e të shtridhinj rusht.

Kur shtripofet dhria,  

vete ket kroi ,

shtridhin korronxez

e ndukin ujë.

V

 Unghirnjioti kullumbrar

fiqët llajarin ture  ngar

i llajarin shume mir

sa nëng i do  neminu një lëtir.

 Kur vete Unghirnjoti

kaçiatur ndir kopështet

ia shëkrefin pirkokavet e pieçkavet

e vandofet si Shanand  

ture thën se trastin nëng ka vakand

ma e ka piot me lèpura  

me dujbotin të shëkrèfura.

Kaçiaturj  

e ka drurj,

Shin Xhjumiku  

e ka fiku   

e ja bën çika çika  

se kush shkon j thot bendhika

VI

U çë  jam ungirnjot,

e me difiete  jam pjiot,

pa qiar shëtie lot

mos të bënjë luc at cop pirsut . 

VII

U  nëng e dì kush ka ligjë,  

nd'ësht një fermënjot,  

një firmoziot o ungirnjot, 

kur nga një thot

se ietri ka bithin pjiot,

nëng ka buk e ha bot.

Aì ç' i nimëroi mulliret  

e nga nji i masi bithin

mund thonej sot

kush e ka vakand ,

të hulluar o pjiot,  

e kush ha bot . 

Kur  nata ësht e zezë

gjithë lopat duken të zezë  

e kishe pitìt se të preç

të  shoçë të bardh një viç .

Ket parkalesëçë  di shënjtra

t'i të japijn  një çikiz drit

ç'j të burton  ku ësht fermënjoti 

e ku nxitofet çioti :  

ket fiqët e Xokolìs

ndir qiandat e Farnits

o ket kullumbrary shëpis ?

VIII

Ungirnjoti pjiot me brì  

laiti sëfëllackat me iatrì,  

aq i laiti shumë e mir

sa t'helqi rushin t'pji latir  

 Mos thuajë piçiuçiarì,  

pi më pak, i sesul rrì

e musht mos pì,

një mos te thom u si ndife: 

u krefe o nëng u krefe ,

startarose e mbife. 

IX

Kur ti shef Ungrin  

të shëkilqein sìt

e t'rriten brìt ;  

të ngjaten si dega lisi

se të  vargarisëç skutinat

çë  lajte ndir lavinat.

Kështù, pa fil hekuri ket ballkuni  

mund i  shutarç  ket brìt

çë  t'u rritin ndir bàllt

e u hiptin  ket rèt .

Ungirnjoti ha e pì

ket taluri  vietir  

o ket taluri rì

ma nga herë t' huar ka njerì.

Fiala stessu thot ktën:

"Hëngir"  "Ungir"vien me thën

se Ungir hafet pa turres ndë kushallt, 

se aì  ç'i t'iep t'haçë

ka shëkruar "piçiuç" ndir ballt.

Ungir ng'hami me pokondrì ,  

rroft  zonja  Mallvazì.

 

 

 

 

 

X

Qio ësht Ungra, ndrikulla ime,

pjiot me këndime,  

me viershe e me vajtime,

me lot e me pushtime.

Qisha, Qielli e Grikpisa

pir nj'Ungirnjot  

jan si katoqe

pjiot me mboqe,

qielli e pisa jan të martuar,  

njeri e ietri, si thot fermënjoti,

jan të shëtulluar

ka tavullati,  

ian mbuluar

ka katrati  

e jan te zbuluar ka vitiriati.

Ungirnjotrat dalin e shefen, 

nxifen e zbardhen,

nguqen e ndërrofen,

njeri burtofet  e ietri thot u larisa, 

ghithë një herie del popà  

e thot  nanì te stisa .  

O te stisin pa thën fare

o te stisin ture qeshur,  

nd' çert me një xinxul vete veshur.

 Ungirnjoti vete  veshur,  

vete veshur me puthëtè

rroft ajò zonja roçkarè.

 

XI

Mua m'edhë zeksi e fias si çiot

o gjthë kishterët e  ietës

jan një Ungirnjot? 

Atën çë kultonjë   

kur pënxonjë

ësht se mutit Ungris më duket ar,  

se tata e mëma ime  

kur më burtuan jetin të par,

më than seUngra,  

 ish si mbumbuqe:  

kur e ruan të bëfet çera e quqe.

kur e nget

bëfe i mir si piret,

Kur e pè,

të duket nuse e rè.

Pas çë e ngave

të rrmben dridhëma

e vete bìe mos ng'u mbave.  

Kur e  pì uiët e sai  

të  duket vera e rè,

kur u defe ,  

edhè se nëng u krefe,  

duke i bukur si kaziq  

e i holl si piqiq.

 

 

XII

Ungirnjoti ë si Shanandi:

pa pijufur ket një dujbot,  

vret di zogjë me një titarot.

Kur vete Ungir

e më  shofin shokët ,

m'iapin klluqin ndë kopt.

Më thon:çë rroçkin edhe bëre,

ik sa më një here,  

nxir  atà brì

me atà livere,

se na bëjn hëjè .

Sosin këta fjalë

Se të qeshmi si kuelë.

Ki ësht ungirnjoti .

Shef shurbiset të zeza

kur i donei të bardha.

Kur ka kaloshë shortien e ligë

thot se të  ligat  ian ndrishe

E të mirat nëng jan  shurbés qishje.  

 Thot se lunxolet të vargarisur

 ndir brit t'ime i bëin hëjè

se të harromi shortien e shkret 

e jetin  pijot me mut

me atà koprè çë j jep

kishtervet të but'.

 

 

 

 

XIII

Donja se ungirnjoti  

cë  pir mua ësht ket jeta

i veti shok virteta

nëng  mir ktà fiala  

si drisa o gjëmba ferri,

ma si arzie mijala

e si viershe shëtierri

të  kënduar ka një kishter

me ndë gëlacët pa  një stikull ver

e pa fuqi t' i thot bithëshëqerr

njeriu çë  nëng ësht e shëqerr,

ma e qepur prapa me gilpër .

Me kë e zë

kur shurbiset të shtrëmbur ven?

Ng'e zë me të parin çë ke pirpara

e zë me të parin çë njef më shum

e zë me shokun çë ri më mir

e zë me gruan e me të të bir.

 

 

XIV

Ungirnjoti ësht si Kokolla,

zoti mieshtir post-kursore

enerxhjis fotovollltore:  

kur bën vap

poçen iasht vë ka dera  

se të ngrofinjë uiët ket çikëllatera,

se të sparanjonjë prush ket ziarri

ngulin diellin ket furri ;

kur bën thëtim,  

se të mos grisinjë shumë gobaçe

bine i jep oft një  maçe ;

kur shëkanon  brum me miellit,

zìen  shëtridhëlat me ziarrët e  diellit. 

E ture prisur të ngrofet uiët

shëtie këtà këndime ndir talurt:

"çelu çelu piçikaleza

njera të  vinjë hàleza,  

hàleza nëng edhë

e piçikaleza ng'u çel"

Kemi at Kokollin ton

shumë gobaçe sparanjon.

Kujë ja lë e kujë ja more

zotin mieshtrin post-kursore.

Atà tri poçe çë  kish ndir duar

ket drite e diellit vate i nxuar,

i nxuar të ngrofur e pa umëtat.

Rroft ajò zonja stilolat

me një bukunot e piçëpitat.  

Ishin poçe e jò më gjë

si  penxonje ti çë do të çanje gjë .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

E se të furnomi me ligrì

e të lëmi at pokondrì

çë kemi gjthë ndir brì ,

këndomi mbiatu kështù :

Rroft  musht e rè

cë pì me dì  vè.  

Rroft  musht e vietir  

ç'i të nxier diersët cë  kè

e bine duke njetir.

Rroft vera e bardhë,  

rroft vera e kuqë  

çë pifen me një dardhë  

e piekur ket një sënduq

Rroft musht e Gaucevet  

c'i nxier hjen edhè revet.   

Rroft  musht  e dhrìs

çë ndë bithët ja vë edhé jatrìs.

Rroft  ajò musht  

çë  shëket ket grika

si mielli nd' shosht.

Mos roft  jetra  musht  

çë  bine smure ndë  gusht

e bine vëdes

di çirrosi ndë çest.

 

 

 

 

 

XVI

Roçke pokondrì  

ç'i të sìellin këta poizì !

Këtà  rrime jan si çiotì  

jan si pika nxallanùti  

e si cungaz muti.  

Ka illenishti "fos,fotòs", viershe, ecëni qìfeni

ndir veshët atij çë  ju gjegjn ,

i japshit harè,

i nxiershit  di rè

e lesht nd' bithët i qepshit me pè,

kështù mbësofet mos diovasinjë më.

psè ungirnjotrat

diovasjin gjithë  me bithë

(ndë bithët çë  diovasjin)

e u, me këtà të shëkruar,

jam i pari ç'i ndif

ture  dhën karkiqe  

të j diovasjin me bithë.

Lule lile spermitile  

Vorvolà e portogà

Ket shëkept e ket gjëmon

Zëmra ime sheriton.

 

 

 

I

Il lungrese  è così sapiente

da non voler più legger niente,

ha letto talmente tanto

che il suo cervel trabocca schiuma.

Nell'arsura di sapere

in un fiume di pianto s'è immerso a bere

mettendovi radici per non cadere.

 

Ci porta nell'Eden e li ci lascia,  

ci lascia con sapienza natia

Evviva signora ipocondria

 

II

Un lungrese che assume un impegno

pensa svelto a farti degno

della legge del suo regno:

ti promette qualcosa

e ti inganna a iosa,

Evviva signora kakëzoza.

 

Quando cerchi di afferrarlo

per rompergli il collo

perché non sta ai patti,

se la da a gambe

per conservare le ossa integre.

 

 Cambia aria e perfino l'orecchio

per non ascoltarti,

quando lo infastidisci.

 

III

Il lungrese  - banderuola

porta al vento la sua suola

e infila se stesso

nella cruna di gesso.

 

Se qualcuno gli decanta un'impresa

scambia la vendita con la spesa

se qualcun altro gliene decanta un'altra

si scopre e si ricopre

per una goccia d'acqua.

 

 Il bianco e il nero egli non distingue

con i suoi stessi occhi

ma con gli occhi dell'oculista

e se costui gli aggiunge un colore,

cambia potere la sua vista

e nel burrone lo getta dal belvedere.

IV

 

Il lungrese gran piagnone

È un compare che indispone.

Te lo scalda e te lo raffredda,

ti sveste e dice di averti vestito.

Se rivolgi un complimento alla figlia

e la dici bella come una foglia di vite

egli replica che  la figlia

ha il colore del ramarro.

 

 Se vede qualcuno in buona salute

ma con un piccolo neo,

dice che è come un asino

morto di fatica e pieno di piaghe.

Ben lo sa Tore Kolarucit

non adusa a parlare al vento

che il Lungrese è sempre su di giri,

anche senza carburante e a motore spento.

Per metà ha ragione

e per metà torto:

ad agosto

quando il lungrese è senza mosto

semina l'uva in  luogo nascosto

per far crescere  la vite

e poi spremerla nel mosto.

Quando la vite diventa sterile

ricorre ad una sorgente

vi spreme sopra il frutto del gelso

e succhia l'acqua colorata di rosso rubino

 

V

 

Il lungrese fichittaro

rammollisce ogni frutto,

lo rammollisce tutto intero e lo mostra brutto

perfino allo straniero

 

Il lungrese cacciator

per orti va a sparar

a pesche ed albicocche;

va il suo valor vantando

al pari di Scianando

e la bisaccia colma di frutta rubata

dice che è selvaggina col fucil cacciata.

 

Il cacciator

ce l'ha di legno

San Gianmico

ce l'ha di fico

gliel'han tagliato in mille pezzi

e chiunque passa loda gli attrezzi

VI

 

Anch'io come lungrese

quanto a difetti, non bado a spese

e verso lacrime all'asciutto

per non bagnar le fette di prosciutto.

 

VI

 

Non so chi abbia ragione,

se sia uno di Firmo

di Acquaformosa o di Lungro,

quando ciascuno dice

che l'altro  è pingue di sedere,

è senza  pane e mangia terra

Colui che ha contato i mulini

e ha preso le misure delle natiche

a ciascuno, potrebbe dire

chi ha il culo magro

snello o grasso,

chi la pancia vuota e  mangia terra.

Nella notte nera

tutte le vacche sembrano nere;

per quanto lunga sia la tua attesa

non vedrai mai il bianco di un vitello bianco.

Dovrai implorare più santi

perché ti concedano un po’ di luce

che ti permetta di conoscere l'identità

di uno di Firmo  e di sapere  dove germoglia 

la stupidità, se tra i fichi di Zoccolìa

tra le piante di Farnita

o tra i frutti primaticci di casa tua.

VIII

Il lungrese ramificato

con il farmaco  lo ha lavato

lo ha lavato così bene

che nessuno si da  pene.

 

Cerca di non raccontare baggianate

bevi di meno, sii sobrio,

lascia stare il mosto,

diversamente ti dico cosa ti accadrà:

qualsiasi cosa tu faccia

cadrai tramortito e ti paralizzerai.

IX

Quando vedi Lungro

ti brillano gli occhi

e ti crescono le corna;

ti si irradiano come rami di quercia

per consentirti di stendere  i panni

freschi del bucato fatto nei rigagnoli di pioggia.

Privo come sei di stenditoio

sul tuo balcone, puoi asciugarli sulle corna

ramificatesi sulla tua fronte

ed elevatesi fino a raggiungere le nuvole.

 

Il lungrese mangia e beve

nel piatto  usato

o nel piatto nuovo

ma sempre preso in prestito da altri.

Lo dice il nome stesso:

"Ha mangiato" "a Lungro"

"si mangia a sbaffo"

sono sinonimi,  se chi ti ospita

ha scritto in fronte "fesso"

A Lungro si mangia con allegria,

evviva signora  Malvasia

X

Questa è Lungro, comare mia,

risuona di  inni,

di canti funebri e di stornelli ,

brilla di lacrime e di sputi

Chiesa, Cielo e "Bocca dell'Inferno"

per il lungrese

sono come bettole

luoghi di fandonie,

il cielo si confonde con l'inferno

l'uno e l'altro, per dirla in gergo

 "firmociotico", sono scaraventati

dal solaio,

sono nascosti

in soffitta

e sono esposti in vetrina

 

I lungresi si mostrano e si nascondono

si colorano a volte di nero e a volte di bianco

altre volte di rosso, cambiano di continuo,

uno appare e l'altro scompare

e poi di nuovo, improvvisamente riappare

e ti dice:  ora sì che te l'ho "assettimato" meno uno.

Sia che te lo "assettimi" a tua insaputa,

sia che lo assesti ridendo a conti pari,

porta sempre uno straccio di maschera sui fari.

Il lungrese va vestito,

va vestito con lardo in faccia

evviva signora la porcaccia

 

XI

Ho perso il buon senso

e a vanvera  parlo

o tutti al mondo del lungrese hanno il tarlo?

 

 Ciò che riaffiora alla mia memoria,

quando ci penso,

 è che il piombo di Lungro mi  sembra oro,

poiché mio padre e mia madre

mostrandomi il mondo per la prima volta,

mi hanno detto che Lungro

era come una fanciulla in fiore:

quando la guardi  diventi rosso in viso,

appena la sfiori,

diventi buono e profumato come un arancia.

 

Se la ammiri,

ti sembra una sposa novella.

Dopo che l'hai toccata

ti assale un tremore

che minaccia di farti crollare, se non ti reggi.

Quando bevi la sua acqua,

ti sembra vino novello,

quando ne sei ebbro,

anche se  sei scapigliato,

sembri ben pettinato come un capretto

e snello come lo stelo di un filo d'erba.

XII

Il Lungrese è uno Scianando:

senza zolfo nel fucile

caccia  uccelli col badile

 

 Quando torno a Lungro

e mi vedono gli amici

mi offrono il goccetto nella coppa

e mi dicono:che ciazetadueo sei venuto a fare,

vedi d'andartene al più presto,

liberaci da quelle tue corna - stenditoio

con  le lenzuola appese:

ci fanno ombra.

Bastano queste parole

per farci nitrire di risate.

 

Il lungrese è fatto così.

Dipinge nere le cose

quando le vorrebbe bianche.

Quando vede su di sé la iella

dice che la mala sorte è altrove

e che la buona non si trova in luogo sacro.

 Dice che le lenzuola stese sulle mie corna

gli fanno ombra

per  farci dimenticare la sorte avversa

e il mondo intero cosparso di merda

elargita in premio

agli uomini giusti e buoni.

XIII

Vorrei che il lungrese,

per me  nel mondo

uno dei pochi amici veri,

non percepisse queste parole

come spine  di rovi,

ma come miele di ape

e come belato di agnello

emesso da un uomo sobrio,

senza un goccio di vino nel gargarozzo

e che per celia chiama "principe del foro a straccio"

colui che al retro-tribunal sopporta spago,

e offre il sud cucito con filo ed ago .

 

 Con chi ti sfoghi

quando tutto ti va storto?

Non con il primo che incontri

ma  con chi conosci meglio

con il tuo più caro amico,

con tua moglie e con tuo figlio.

XIV

 

Il Lungrese  ha in Kokolla

il maestro post-cursore

dell'energia fotovoltaica:

quando l'aria è  assolata e in calura

la mignatta  sul davanzale espone

per scaldare al sol l'acqua di pastura,

e per risparmiar legna al fuoco

fa entrare il sol nel forno non per gioco.

Quando l'aria  porta il gelo,

per consumare poca legna

si ripara al caldo alito del gatto;

dopo aver impastato la farina,

le papardelle al calor del sole abbina.

 

Nella lunga attesa che l'acqua si riscaldi

sul piatto scioglie l'inno ai pasti caldi:

 " Fuoco del sol, fuochino fuocherello,

esci fuori senza ombrello,

lascia l'ombra nel bordello

e appicca il fuoco al mio bidello."

 

Oh qual Kokolla abbiamo noi 

che molta legna lascia al poi!

Chi ce l'ha nel megastore

il maestro post-cursore ?

In mani sue le tre mignatte

dal sol son state tratte ,

sono tratte calde e ben asciutte

a celebrar la Coratella

con Signora la Grispella.

 

Eran tre mignatte con la "a" e non altro di diverso

contro chi ha il pensier perverso.

 

XV

 

E per finire in allegria

e liberarci dalla melanconia

che ci pervade fino alle corna

cantiamo questa storna :

Evviva il vino nuovo

che bevi mangiando un uovo.

Evviva il vino vecchio

che i sudori ti deterge

e  ti fa cambiare specchio.

Evviva il vino bianco,

evviva il vino rosso

che bevi con la pera

matura  in primavera

 

 Evviva il vin di Gauzei

che libera dalle nubi la fronte degli dei.

Evviva il vin di vite

che sognar ti fa le lune d'Afrodite.

Evviva quel vino

che scivola nella gola

come farina che vola.

Accidenti a quell'altro vino

che ammalar ti fa d' agosto,

di cirrosi ti fa morire,

seduto in quel posto

 

XVI

 

"Fotuta" melanconia,

 illuminata da queste strofe!

Son rime  ronfanti come scrofe,

sono  tic maniacali,

e merletti perianali.

 

Dal greco "fos, fotòs", versi, andate a farvi "fotere"

nelle orecchie di chi vi ascolta,

possiate procurargli allegria,

possiate fugare le nuvole dal suo cielo

e cucire i peli del suo mulo con la "c",

affinché smetta di leggere così,

poiché, come è  noto, i lungresi

leggono tutti col mulo

(col mulo che leggono)

ed io, con questi scritti,

sono il primo a farli fritti

offrendo la pastura

per rendere il mulo compagno di lettura.

 Cocci di cristallo e fiori di mirtillo

portan gioia al mandrillo.

Tuoni fulmini e saette

fan vibrar pure le tette.

da: www.edscuola.it/archivio/ped/ungirnjotj.pdf

Ka sënduqi...

ATTUALITÀ

Giovedì, Novembre 18, 2004 Luigi Boccia Chiesa e Religione 7408
Discorso pronunciato da S.E. il Card. Camillo...
Lunedì, Gennaio 23, 2006 Luigi Boccia Chiesa e Religione 11299
Secondo la tradizione, i territori dell’attuale...

LA LINGUA - GJUHA JONE

Domenica, Novembre 13, 2005 Luigi Boccia Grammatica 24068
Pagina in allestimento Seleziona la lettera dal menù qui accanto ==> .
Martedì, Marzo 07, 2006 Pietro Di Marco Aspetti generali 11035
E ardhmja e natës agimi. Ti e prite. E ardhmja e agimit dita e plotë. Ti e rrove. E ardhmja e ditës mbrëmja. Ti u krodhe në të. E ardhmja e mbrëmjes...