In difesa dell'identità Arbëreshe

Scritto da papàs Rosario Caruso il . In Piana degli Albanesi - Hora e Arbëreshëvet

MadonnaHoraOmelia tenuta da papàs Giorgio Caruso Domenica 31 Agosto 2014 durante il Triduo della Madonna Odigitria a Piana degli Albanesi. Con coraggio e lucidità si esalta l'identità linguistica e religiosa degli Arbëreshë invitanto tutti a difenderla. Sono parole illuminate e lungimiranti che dovrebbero spronare i cittadini di Hora e tutti gli Arbëreshë.

Cari amici,
in una delle strofe del Canto O Mburonjë e Shqipëris, canto che possiamo benissimo chiamare come Inno Nazionale del nostro paese e della nostra genia albanese, si legge:
Sa t'i falemi t'in Zoti po me gluhën çë na dha; po si i falej Kastrioti e gjëria nga zbresiëm na.
Per adorare Dio con la lingua che egli ci diede; così come lo adorava Kastriota e il popolo ( il parentado letteralmente), dal quale noi discendiamo.
Noi, miei cari amici, abbiamo l'onore concessoci da Dio di essere arbëresh, di avere una nostra storia, una nostra lingua, ed una nostra identità! La nostra lingua, gluha jonë e t'ëmbël, la nostra dolce lingua, è veramente un dono divino da custodire, e come insegna il Vangelo da far fruttificare, così come si devono far fruttificare i talenti che il Signore ha dato a ciascuno di noi secondo la sua insondabile ed imperscrutabile volontà. E se oggi, vi sto parlando in italiano, non è per ignoranza o per ignavia, ma per raggiungere così tutti e non soltanto i molti.
Abbiamo ricevuto in dono, dicevo, questa dolce lingua, che utilizziamo durante tutta la nostra vita. Arbërisht gëzonemi e arbërisht klam. E soprattutto per noi cristiani, arbërisht parkalesiëm t'ën Zonë e i lutemi Shën Mëris e Dhitries !
E quello che è nostro desiderio, ma anche nostro dovere, lo ritroviamo in un'altra strofa di O Mburonjë e Shqipëris, che dice:
Sot edhè si kurdoherë, një dëshir ka zëmbra jonë, Arbëresh e të krështerë të kjëndrojëm për gjithëmon !
Così oggi, come in ogni tempo, un solo desiderio ha il nostro cuore, Arbëresh e Cristiani di rimanere per sempre !
Un dovere, questo, che è imperativo morale per ognuno di noi, che implica e che tocca non solo la sfera religiosa ma anche quella pubblica. È una chiamata, questa, che deve mettere tutti al lavoro! Al lavoro per questa nostra comunità, per questo popolo di cui in questi giorni ho accarezzato con mano il grande cuore e la grande devozione. Al lavoro per la nostra gioventù, oggi lasciata in balia di facile divertimento e di poca serenità con l'alcol, droghe leggere o pesanti e sesso facile ed a buon mercato. Ma sono convinto che non è solo denunciando che si fa qualcosa, bensì è necessario offrire e proporre a tutti il cambiamento. Bisogna essere critici si, ma bisogna iniziare dalla critica la costruzione di nuove realtà. E questo si può fare lavorando in sinergia ed in sinfonia con le istituzioni dello stato, con la scuola, col divenire anche noi Chiesa scuola di vita, e perchè no, scuola di cultura e di arbëreshità. Dicevo poc'anzi che abbiamo il tesoro della nostra identità religiosa e culturale da far fruttificare, ma ci interessa soprattutto far fruttificare le nuove generazioni che sono per noi il Tesoro nel tesoro.
Coraggio, fuqì, cari amici, noi speriamo, e chiediamo per questo il patrocinio e l'aiuto di Maria Santissima Odigitria, Regina e Custode di questa nostra amata Hora, e lo vogliamo fare nella nostra lingua e quindi pregate con me:
O e Shën Mërì, Mëmëza jonë, na të falemi me dashurì të madhe. Vetëm në kishëm zëmbrën t'ënde, na mënde t'dejëm mirë ashtù si nget. Po Ti, posa e njeh dobëtinë t'ënë, mos na le si të varfër çë ngë kan kuj t'i truhen, as nga kush të përesiën ndihmë. Shih, o Zonja Virgjërë, shih si jemi të rrethuarë nga i ligu mbi çëdò anë; shih ndër të çilët rrëzikje ndodhemi; shih si edhè ngë jemi të zotët të shpëtojëm. Ti ke pasur kurdoherë kujdhes e mall për këtë horë t'Arbëreshëvet e na ngë mëndë t'i harrojëm kurr gjithë hiret e gjithë të mirat çë Ti na ke dhuruar e çë po na dhuron përdita, çë kur Prindërat t'anë jerdhën te këta vende e u vën nën shpagëritë t'ëntë si zokjë të ndjekurë nga kjifti. Isht e vërteta se na di sa herë të kemi prierrë krahët sa të vemi prapa gënjeshtravet e jetës e prapa atire të të mallkuamit. Po Ti çë je Mëmë, Ti çë prure mbi dheun të Madhin Zot,; Ti çë ke lipisì për gjithë njerëzit e më shumë për atà çë ndodhen në mëkatë, Ti zena për dorie e vurna te dhromi i drejt, jipëna fukjìn t'ënde, ruana nga të kèkjiet, nga ngariet, nga sëmundat, e parkalès për ne të Lartin Bir të na sbillënjë diert e Parraisit ku pra edhe nà të vijëm të t'lëvdojëm bashkë me ëngjëjit, me arkëngjëjit, e me gjithë shejtrat për gjithmonë.
Ashtù kloft!

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Articoli suggeriti