On-line il sito di San Cosmo

Scritto da Sporteli Gjuhësor i Bashkisë së Strigarit il . In San Cosmo Albanese - Strigari

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se është on-line strumbulli (the site) i bashkisë së Strigarit (San Cosmo Albanese-CS) me adresën: www.comune.sancosmoalbanese.cs.it.
Strumbulli ynë ju vë në dispozicion, ndër të tjera, të tërë tekstin e vepravet të Serembes, disa kangjele të Varibobës, kënkat e Kozmu Rrokut dhe natyrisht shumë të dhëna për katundin e fotografi të mrekullueshme.
Mirupafshim on-line nga Sporteli Gjuhësor.Abbiamo il piacere di comunicarvi che è on-line il sito del Comune di San Cosmo Albanese (Strigari-CS) con l'indirizzo: www.comune.sancosmoalbanese.cs.it.
Il nostro sito mette a vostra disposizione, tra l'altro, l'intero testo delle opere di Serembe, alcuni inni sacri del Variboba, le canzonidi Cosmo Rocco e, naturalmente, molte informazioni sul paese e meravigliose fotografie.
Arrivederci on-line dallo Sportello Linguistico.
.

Articoli suggeriti